Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn zowel op alle overeenkomsten die worden aangegaan met Rijschool van Gils als op iedereen die lessen volgt bij deze rijschool van toepassing.

 

ARTIKEL 1 Verplichtingen van Rijschool van Gils

1.1 De leerling krijgt praktijkles van een rij-instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen(WRM). De instructeur moet in het bezit zijn van een geldig instructeurscertificaat.

1.2 De Rijschool reserveert binnen twee weken het theorie- of praktijkexamen nadat de leerling de examenkosten heeft voldaan.

1.3 De leerling legt het rijexamen af met de auto waarin rijles wordt gegeven. In geval van overmacht kan het voorkomen dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.

1.4 De rijles wordt volledig gebruikt door de leerling. Het is niet de bedoeling dat er zaken die niets met rijles te maken hebben plaatsvinden.

1.5 De Rijschool heeft voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van de leerling aansprakelijk is een goede bedrijfsverzekering afgesloten.

1.6 Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weers- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en wordt een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.

 

ARTIKEL 2 Verplichtingen van de leerling

2.1 Om rijlessen te volgen moet de leerling 16,5 jaar zijn. Ook dient de leerling tijdens de lessen altijd een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben.

2.2 De leerling staat op tijd en op de afgesproken plaats klaar voor de rijles. Is de leerling verlaat, dan wacht de instructeur 10 minuten op de afgesproken plaats. Komt de leerling dan nog niet, dan heeft de Rijschool het recht de les in rekening te brengen.

2.3 De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven. Dit kan tot maximaal 48 uur voor de rijles. Daarna heeft de Rijschool het recht om de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.

2.4 De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en of drugsgebruik naar waarheid aan de Rijschool.

2.5 Bij het niet nakomen van hetgeen in 2.4 staat vermeld, heeft de Rijschool het recht de lessen (lesovereenkomst) per direct te beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.

2.6 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.4 genoemde situaties heeft de Rijschool het recht dit te verhalen op de leerling.

 

ARTIKEL 3 Betalingsvoorwaarden

3.1 Betalingen zijn alleen contant of via mobiel bankieren mogelijk bij de instructeur en dienen voldaan te worden voor iedere les.

3.2 Bij lespakketten dient de 1e termijnbetaling te worden voldaan voor aanvang van de eerste rijles. De overige termijnen dienen te worden voldaan volgens hetgeen op de factuur staat vermeld. Gebeurt dit niet dan worden de lessen stopgezet.

3.3 Als de leerling een pakket heeft aangeschaft en het rijbewijs haalt terwijl het pakket nog niet volledig is benut hebt, dan heeft de leerling recht op restitutie.

 

ARTIKEL 4 Rijexamens en Tussentijdse Toets

4.1 Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt te vervallen.

4.2 Wanneer het rijexamen wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, niet kan doorgaan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen. De Rijschool heeft dan wél het recht om aan de leerling de kosten van één rijles te berekenen.

 

ARTIKEL 5 Beëindiging van overeenkomsten

5.1 De Rijschool heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als:
a. blijkt dat de leerling opzettelijk geen en/of onjuiste informatie heeft gegeven aan de Rijschool (zie artikel 2.4)
b. de Rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.

 

ARTIKEL 6 Aanvullende afspraken

6.1 De Rijschool kan aanvullende afspraken met de leerling maken. Deze worden schriftelijk vastgelegd.

 

ARTIKEL 7 Lespakketten

7.1 Indien de leerling een lespakket heeft gekocht en aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijkexamen, kan de leerling nog geen gebruik maken van het examen.

7.2 De leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat. Zonder geldig theoriecertificaat kan er geen Tussentijdse Toets of rij(her)examen gereserveerd of afgenomen worden. De Rijschool is niet verantwoordelijk voor het langer duren van de rijopleiding en het eventueel overschrijden van het aantal uren van het pakket (en de daarbij komende extra lesuren die betaald moeten worden).

7.3 De leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen van een Eigen Verklaring. Zonder Eigen Verklaring kan geen rij(her)examen gereserveerd of afgenomen worden.

 

ARTIKEL 8 Vrijwaring

8.1 Als de leerling tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:
a. De Rijschool kan de leerling normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. De Rijschool draagt zelf het risico.
b. Als de leerling zich in de auto of op de motor zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld.
c. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat de leerling onder invloed was, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.
d. Het is verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit is terug te vinden in de bijsluiter van de medicijnen. Ook dan kan de leerling bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met de Rijschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.

8.2 De Rijschool zal de leerling vragen of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. De leerling mag in zo’n geval ook geen lesauto besturen. Als de leerling dan niet de waarheid heeft verteld en tóch rijlessen neemt, kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en of schade veroorzaakt aan derden.

 

ARTIKEL 9 Geschillen

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

CBR slagingspercentage

Wil je weten wat wij voor je kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op!
  • - Eerlijk en deskundig advies
  • - Snel antwoord op je vragen    Vind ons op Facebook